மதம் விளைவித்த மாச்சர்யம்: Matham Vilaiviththa Maachcharyam (Tamil Edition) por .

Titulo del libro: மதம் விளைவித்த மாச்சர்யம்: Matham Vilaiviththa Maachcharyam (Tamil Edition)

Autor: .

Número de páginas: 34 páginas

Fecha de lanzamiento: October 26, 2018

Editor: Logital Books

Obtenga el libro de மதம் விளைவித்த மாச்சர்யம்: Matham Vilaiviththa Maachcharyam (Tamil Edition) de . en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

மதம் விளைவித்த மாச்சர்யம்: Matham Vilaiviththa Maachcharyam (Tamil Edition) por .

. con மதம் விளைவித்த மாச்சர்யம்: Matham Vilaiviththa Maachcharyam (Tamil Edition)

மதம் என்பது மக்கள் காட்டுமிராண்டிகளாக வாழ்ந்த காலத்தில் தோன்றியதாகும். இயற்கை நிகழ்ச்சிகளின் காரணங்களைக் காணமுடியாத பொழுது, உண்மையை அறியாது பொழுது அச்சத்தின் அடிப்படையில் உண்டாகியதாகும். சான்றாக இடி, மின்னல், காலரா, அம்மை போன்ற செயல்களுக்கு மனிதன் அறிவின் - உண்மையின் - அடிப்படையில் விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்கம் தரமுடியாத பொழுது அறியாமையின் துணை கொண்டு மதத்தைக் கற்பித்து அதன் அடிப்படையில் விளக்கம் கூறினான். சுருங்ககூறின் அக்கால மனிதன் தனது அறிவுக்கெட்டாத செயல்களுக்கெல்லாம் மதத்தைக் கற்பித்தான். அறிவு சூனியமாகிய பொழுதெல்லாம் அறியாமையைத் துணைகொண்டான் சிந்தனை செயல்படாத நிலையில் தனக்கு தெரியாது என்று உண்மையை உரைக்க வெட்கப்பட்டு மதத்தைக் கற்பித்தான்.